Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Δημοσιεύθυκε η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 (15641/ 17.4.2014) για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ και η Εγγύκλιος (14587/10-04-2014) για τον ορισμός του αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Δημοσιεύθυκε η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 (15641/ 17.4.2014) για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ και η Εγγύκλιος (14587/10-04-2014) για τον ορισμός του αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Με την εγκύκλιο επιχειρείται να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηματικότερο τρόπο. Αυτό καθιστά αναγκαία και την παράθεση Παραρτήματος, στο οποίο, εκτός από Πίνακα με τις κρίσιμες προθεσμίες και τη συναφή νομοθεσία, περιλαμβάνονται παραδείγματα εξαγωγής αποτελεσμάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναμετρήσεων.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014.
Η διενέργεια των δημοτικών εκλογών θα γίνει, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, υπό τους ίδιους όρους, που διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, με την αξιοσημείωτη διαφορά ότι διενεργούνται ταυτόχρονα με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιγραμματικά οι νέες ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές συνοψίζονται στα εξής:
α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσης των αιρετών των Δήμων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής
νομοθετικές μεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.:
i) Επεκτείνεται το κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο στους προέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (με εξαίρεση τα ιδρύματα) και στους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, πλην των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ii) Επίσης, υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα.
β) Επιμηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της επικείμενης δημοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη4 και η εγκατάσταση των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 20195.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α’ 60) δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν. 3838/ 2010.6
δ) Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, οι
δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010.7

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν:
α. όλοι οι δημότες του Δήμου που σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.199627
• είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου28
β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης29, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:
• κατοικούν στην Ελλάδα
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν, μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014.

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές όσοι εκ των ανωτέρω έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα30, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση31 και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και οι πολίτες χωρών της ΕΖΕΣ32, καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν. 3838/ 2010.

Εγκύκλιος (14587/10-04-2014) για τον ορισμός του αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

H Εγκύκλιοςκαθορίζει τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν.3852/2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή,
Για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:


ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πληθυσμός
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
26.203
27
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
61.312
41
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
33.578
22
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
27.734
19
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
68.623
41
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)
83.241
41
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
137.129
45
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
57.709
33
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
46.634
33
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
105.401
45
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
99.322
42
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
6.079
3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
62.653
41
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
664.612
49

Δείτε εδώ τις εγγυκλίους  (pdf)
Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.