Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση της υπ' αριθμό ΣΟΧ 2/2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2016 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης και Εποπτευομένων Φορέων Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την υπόψιν κου Νέστορα Ψαρίδη(τηλ.επικοινωνίας:210-2124435).
Από  24/06/2016 έως και 4/07/2016. 
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν  για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικά έξι (6) ατόμων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10 στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 3-5) και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Πρόεδρο του Αν. Καθηγητή Χειρουργικής Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Από  24/06/2016 έως και 7/07/2016, ώρα 15:00 μ.μ..
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Δημόσια πρόσκληση Νο 6/2016 για ανέργους ΟΑΕΔ
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για Δημόσια Πρόσκληση (Νο 6/2016) (εκδόθηκε στις 23-6-2016) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ  ΡΟΩΝ –Α ́ ΚΥΚΛΟΣ, ΓΙΑ 2.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 12:00 π.μ. της 24ης-6-2016 και λήγει στις  12μ.μ. της 4ης-7-2016.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ


Ανακοίνωση της υπ' αριθμό ΣΟΧ 1/2016 του Δήμου Νέας Ιωνίας
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας  Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ 14234, Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Γαλάτου Αργυρώς (τηλ. επικοινωνίας: 2132000470) ή κας Ζαλαβρά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2132000415).
 Από  4/07/2016 έως και 12/07/2016. 
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ


Προκηρύξεις καθαριστριών για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αχαρνών
Προκηρύξεις πλήρωσης, σαράντα εννέα (49) θέσεων καθαριστών/καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τριάντα (30) θέσεων καθαριστών/καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2016-17.
Λεπτομέρειες και δικαιολογητικά στα παρακάτω αρχεία
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών που βρίσκεται επί της οδού Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα (2ος όροφος), Αχαρναί, Τ.Κ. 13673 από 08/07/2016 έως και 15/07/2016.
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, χρονικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, Ίλιον Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μαρίας Λιατήρη ή κου Σφέτσα Σεραφείμ ή κας Σαγματοπούλου Ευαγγελίας(τηλ. επικοινωνίας: 2132030122, 2132030126 και 2132030105).
Από  8/07/2016 έως και 18/07/2016. 
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 του Δήμου Περιστερίου
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (9) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Περιστερίου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 210- 5701106, 210-5783260).
Από  11/07/2016 έως και 18/07/2016
 Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 του Δήμου Κορυδαλλού
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορυδαλλού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. 18122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αποστολίδου Ε.  (τηλ. επικοινωνίας: 2104990415-416).
 Από  11/07/2016 έως και 19/07/2016.  
 Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

 Δημόσια πρόσκληση Νο 7/2016 για ανέργους
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας, σας ενημερώνουν για Δημόσια Πρόσκληση (Νο 7/2016) (εκδόθηκε στις 8-7-2016) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 17 δήμους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 12:00 π.μ. της 11ης-7-2016 και λήγει στις  12μ.μ. της 21ης-7-2016.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
 Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.