Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & την Δομή Συσσιτίου
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & την Δομή Συσσιτίου

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας.
Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών και της Εύξεινης Πόλης υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
Σκοπός του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Τα είδη που προσφέρει το κοινωνικό παντοπωλείο προέρχονται από χορηγίες και δωρεές πολιτών, συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων, τοπικών και άλλων.
Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό το Κοινωνικό Παντοπωλείο αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς και άλλους φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων και τέλος, προς επιχειρήσεις και άτομα ώστε να παρέχουν τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη.
Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό παντοπωλείο
Από το κοινωνικό παντοπωλείο ωφελούνται 150 άπορες οικογένειες κάθε μήνα και μέχρι 20/12/2014, με δυνατότητα προμήθειας προϊόντων μέχρι 50 μονάδων κόστους μηνιαίως, καθώς επίσης και συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του παντοπωλείου ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα είναι:

- το εισόδημα. Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή/και τέκνα.
γ) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€.

- Οικογενειακή κατάσταση
α) μονογονεϊκές οικογένειες
β) πολύτεκνες οικογένειες ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83 Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr
γ) τρίτεκνες οικογένειες
δ) μοναχικοί ηλικιωμένοι
ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα
στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
- Ανεργία
α) Μακροχρόνια άνεργοι
β) άνεργοι
γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι

- Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή.
Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που συστήνεται για το λόγο αυτό και αποτελείται από 2 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του συμπράττοντα Δήμου, Κοινωνικό Επιστήμονα από την Κοινωνική Υπηρεσία, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.

Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.
5. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα (για το οικονομικό έτος 2014).
6. Κάρτα ανεργίας
7. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας (αν υπάρχει).
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 2014 Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 16.00
Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε
- Στo Γραφείο Διαμεσολάβησης του προγράμματος, Θεσσαλίας 60 , Αχαρνές και
- στη Δομή του προγράμματος, Αγ. Τριάδος 86, Αχαρνές.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2102406732, 2102476908

Σκοπός της Δομής παροχής συσσιτίου είναι η κάλυψη της ανάγκης σίτισης σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης, με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Τα φαγητά που προσφέρει το Συσσίτιο προέρχονται από χορηγίες και δωρεές πολιτών, συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων, τοπικών και άλλων.
Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό η Δομή συσσιτίου αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να προσελκύσει εθελοντές, να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων και τέλος, προς επιχειρήσεις και άτομα ώστε να παρέχουν τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη.

Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη Δομή συσσιτίου
Από τη Δομή συσσιτίου ωφελούνται 120 άπορα άτομα την ημέρα και για χρονικό διάστημα μέχρι και 20/12/2014. Στα ωφελούμενα άτομα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία της Δομής ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση υγείας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, είναι:
- το εισόδημα. Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:
α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή/και τέκνα.
γ) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€.

- Οικογενειακή κατάσταση
α) μονογονεϊκές οικογένειες ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83 Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr
β) πολύτεκνες οικογένειες
γ) τρίτεκνες οικογένειες
δ) μοναχικοί ηλικιωμένοι/ες
ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα
στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
- Ανεργία
α) Μακροχρόνια άνεργοι/ες
β) Ανεργοι/ες
γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι/ες
- Προβλήματα υγείας, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή.
Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που συστήνεται για το λόγο αυτό αποτελείται από 2 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του συμπράττοντα Δήμου, Κοινωνικό Επιστήμονα από την Κοινωνική Υπηρεσία, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.
Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή χαρτί από την εφορία που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.
5. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα (για το οικονομικό έτος 2014).
6. Κάρτα ανεργίας
7. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας (αν υπάρχει).
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 2014 Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 16.00

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε
- Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του προγράμματος, Θεσσαλίας 60 , Αχαρνές και
- στη Δομή του προγράμματος, Αγ. Τριάδος 86, Αχαρνές.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2102406732, 2102476908Κατεβάστε εδώ την αίτηση pdf

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.