Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Πρόγραμμα απασχόλησης για 680 απολυμένους του Ν. Θεσσαλονίκης και Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για διατήρηση 10.000 θέσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα απασχόλησης για 680 απολυμένους του Ν. Θεσσαλονίκης και Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για διατήρηση 10.000 θέσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για 680 απολυμένους επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης
Η στήριξη 680 ατόμων που έμειναν άνεργοι, γιατί οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν δέχθηκαν τις συνέπειες της κρίσης που πλήτει τον κλάδο τους και την περιοχή τους, είναι ο στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ για τους ανέργους των επιχειρήσεων«ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προσφέρει διέξοδο στην απασχόληση με δύο τρόπους (δράσεις):
 • Είτε επιδοτώντας την απασχόληση για τρία χρόνια σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
 • είτε επιχορηγώντας, επίσης για διάστημα τριών ετών, τη δημιουργία επιχείρησης από τον άνεργο.
Η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο δράσεις του προγράμματος ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου.
Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι άνεργοι, που έχουν απολυθεί από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.».
Επίσης ωφελούνται πρώην εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας που έχει λήξει (είτε μετά από λύση της σχέσης εργασίας είτε μετά από οικειοθελή αποχώρηση) ή των οποίων η σύμβαση εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές έχει λήξει.
Οι άνεργοι πρέπει να έχουν προσέλθει στον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και εφόσον επιθυμούν να αυταπασχοληθούν να διαθέτουν επιπλέον αριθμό φορολογικού μητρώου και βεβαίωση ολοκλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι συνολικά 9.120.000 ευρώ για διάστημα τριών ετών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Ειδικότερα για την ένταξη σε κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος ισχύουν τα παρακάτω:
 1. Για την απασχόληση σε 600 συνολικά νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης:
 • Δικαιούχοι: Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργοδότης του ιδιωτικού τομέα που κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν υποβάλει την αίτηση, δεν έχει προβεί σε απολύσεις προσωπικού το εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης και δεν έχει εφαρμόσει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.
 • Διαδικασία υπαγωγής: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους περιγράφοντας τη θέση απασχόλησης για την οποία επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ελέγχουν τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο εργοδότης και υποδεικνύουν τον κατάλληλο υποψήφιο. Μέσα σε 35 ημέρες από την υπαγωγή της στο πρόγραμμα η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει τον άνεργο.
 • Ποσό ενίσχυσης: Ο εργοδότης λαμβάνει ως επιχορήγηση για την απασχόληση ανέργου στη νέα θέση εργασίας που δημιουργεί, το ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ή των 10 ευρώ για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης.
 • Διάρκεια προγράμματος: Η επιχορήγηση καταβάλλεται για διάστημα 24 μηνών. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για επιπλέον 12 μήνες.
 • Στόχος δράσης: Με τη δράση αυτή ο ΟΑΕΔ προσφέρει κίνητρο σε επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους με διετή επιχορήγηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι νέοι εργοδότες δεν θα μειώσουν το προσωπικό τους (παλαιό και νέο) για διάστημα 36 μηνών.

2. Οικονομική ενίσχυση σε 80 συνολικά ανέργους για τη δημιουργία επιχείρησης (δράση αυτοαπασχόλησης):
 • Δικαιούχοι: Για ένταξη στη δράση αυτή δίνεται προτεραιότητα σε ανέργους που δικαιούνται επιδότησης ανεργίας και σε ανέργους που είναι μέλη ΟΕ, ΕΠΕ ή ομόρρυθμοι εταίροι σε ΕΕ και οι οποίοι μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Διαδικασία ένταξης: Οι δικαιούχοι αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα σε ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ και αφού προβούν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιγράφοντας το επιχειρηματικό σχέδιο για το οποίο ζητούν χρηματοδότηση.
 • Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του ΟΑΕΔ. Για την επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν λαμβάνονται υπόψιν μεταξύ άλλων η δυνατότητα υλοποίησης και η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής πρότασης, η επάρκεια και συνάφεια του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενό της, η οικονομοτεχνική επάρκεια του σχεδίου, στοιχεία καινοτομίας και δικτύωσης και συνεργειών με υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Η επιχείρηση για να χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός κατοικίας). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η στέγαση της επιχείρησης σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της οικίας του επαγγελματία εφόσον πρόκειται για μητέρα ανήλικου παιδιού σε προσχολική ηλικία ή για γυναίκα που φροντίζει στην οικία της συγγενείς πρώτου βαθμού με αναπηρία άνω του 70%.
 • Μετά από επιτόπιο έλεγχο από κλιμάκιο του ΟΑΕΔ και σχετική έγκριση ολοκληρώνεται η υπαγωγή στο πρόγραμμα και η έναρξη της χρηματοδότησης.
 • Ποσό ενίσχυσης: Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 24.000 ευρώ για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία και καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις (8.000 ευρώ με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, 12.000 ευρώ στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας, 2.000 ευρώ μετά το τέλος του δεύτερου και 2.000 ευρώ μετά το τέλος του τρίτου έτους λειτουργίας της επιχείρησης).
 • Στόχος δράσης: Με τη δράση αυτή ο ΟΑΕΔ παρέχει κίνητρα και στήριξη σε ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να βρουν μακροπρόθεσμη διέξοδο απασχόλησης, αφού διασφαλίζει ότι διαθέτουν τα προσόντα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας που επιλέγουν και ότι παράλληλα αυτή η δραστηριότητά τους θα είναι βιώσιμη.
Επιδότηση του 40% των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας
Κίνητρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους στις θέσεις εργασίας του, προσφέρει ο ΟΑΕΔ, με πρόγραμμα επιχορήγησης μέρους του μη-μισθολογικού κόστους, το οποίο ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου.
Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης: Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ προσφέρει, για διάστημα 12 μηνών, ως επιχορήγηση στην ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ποσό αντίστοιχο στο 40% των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη.
Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις πραγματικές μικτές αποδοχές των εργαζόμενων, μέχρι το ύψος του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και για την επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, οι εργοδοτικές εισφορές που το ΙΚΑ εισπράτει υπέρ άλλων φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης, οι εισφορές στον ειδικό λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως επίσης οι επιβαρύνσεις των εργοδοτών για το δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και για τα επιδόματα αδείας. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, με πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη.
Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο και το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εφόσον ο εργοδότης επεκτείνει τις συμβάσεις αυτές έως το τέλος του 12μήνου του προγράμματος.
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που μπορεί να είναι κλασικού τύπου ξενοδοχεία, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ. Προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού μέσα στο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.
Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για κάποια μόνον από τις μονάδες της (για παράδειγμα κατάλυμα, μαρίνες, spa, γκολφ κλπ).
Σημειώνεται ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για χρονική περίοδο τριών ετών. Για ξενοδοχειακές μονάδες που περιλαμβάνουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις υπολογίζονται αθροιστικά.
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα απαιτεί την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για επιχορήγηση μέσα στον μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ τριμήνου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση (αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/). Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ελέγχουν τα δικαιολογητικά και το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και προβαίνουν στην καταβολή της επιχορήγησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 19.000.000 ευρώ.


Αφήστε τα σχόλια σας…. τις απόψεις σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.